Ako sa zapojiť do súťaže?

1. v období od 01.07.2020 do 30.09.2020 navštívte minimálne 15 miest zo zoznamu uvedeného vo vnútri tejto súťažnej karty a vyhrajte množstvo skvelých cien.
2. Pri návšteve každého miesta zo zoznamu dostanete do súťažnej karty špeciálnu pečiatku.
3. Súťažnú kartu s pečiatkami zašlite, alebo prineste osobne do 30.09.2020 na adresu: Turistické centrum Terchová, ul. sv. Martina 1, 013 06 Terchová.
4. Žrebovanie výhercov sa uskutoční najneskôr do 30.10.2020 a zoznam výhercov bude zverejnený do 15.11.2020 na www.spoznajkraj.sk, www.zilinskyturistickykraj.skwww.terchova.uteczmesta.eu.


Podmienky a pravidlá súťaže

„Spoznaj kraj“

(ďalej len „súťaž“)

 

1. Usporiadateľ
Usporiadateľom súťaže je Krajská organizácia cestovného ruchu Žilinský turistický kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, zapísaná v Registri organizácií cestovného ruchu vedenom Ministerstvom dopravy a výstavy Slovenskej republiky, sekcia cestovného ruchu; číslo spisu:10433/2012/SCR (ďalej len „Usporiadateľ).

2. Spôsobilosť
Súťaže sa môžu zúčastniť len fyzické osoby staršie ako 18 rokov, ktorých spôsobilosť na právne úkony nie je súdnym rozhodnutím úplne ani čiastočne obmedzená, s korešpondenčnou adresou na území Slovenskej republiky a (ďalej len „oprávnený účastník“).
Zo súťaže sú vylúčení všetci súťažiaci, ktorí akýmkoľvek spôsobom porušia pravidlá súťaže. O vylúčení súťažiaceho zo súťaže s konečnou platnosťou rozhoduje usporiadateľ súťaže. Taktiež sa súťaže nemôžu zúčastniť zamestnanci usporiadateľa ani ich blízke osoby v zmysle §116 Občianskeho zákonníka.

3. Trvanie súťaže
Súťaž sa uskutoční v období od 1.7. 2020 do 30.9. 2020.

4. Ako možno vyhrať
V termíne súťaže 1.7.2020 - 30.9.2020 navštíviť minimálne 15 miest v Žilinskom kraji z priloženého zoznamu 47 subjektov na súťažnej karte a získať minimálne 15 pečiatok do súťažnej karty.
1 vstup = 1 pečiatka do súťažnej karty. 1 pečiatka = 1osoba. Na jednu súťažnú kartu je možné umiestniť len 1 pečiatku z daného miesta. Napr. vstup pre rodinu so  4 osobami - majú nárok na 4 pečiatky, avšak  na 4 súťažné karty po 1 pečiatke. Opakovaná účasť na súťaži je možná.
Ak má účastník záujem o zapojenie do súťaže, je povinný správne vyplniť údaje na súťažnej karte (meno, priezvisko, adresa, email, telefónne číslo, podpis) a takto vyplnenú súťažnú kartu zaslať poštou na adresu :
Turistické centrum Terchová UTEČZMESTA, ul. sv. Martina 1, 013 06 Terchová, alebo priniesť osobne na danú adresu počas otváracích hodín turistického centra a vhodiť súťažnú kartu do označeného boxu určeného pre účely tejto súťaže, ktorý sa v turistickom centre nachádza.
Súťažné karty je možné získať v pokladniach zapojených subjektov, alebo vytlačením z web stránky www.spoznajkraj.sk; www.zilinskyturistickykraj.skwww.terchova.uteczmesta.eu
Prijímanie súťažných kariet sa končí dňom 30.9.2020 o 24:00 hod., pokiaľ účastník zašle súťažnú kartu poštou, akceptované budú zásielky s dátum pečiatky 30.9.2020.

5. Výhry
Pre účely tejto súťaže Usporiadateľ zabezpečil nasledovné okamžité výhry:
1. Elektrobicykel KELLYS THEOS i50 27.5“ v celkovej hodnote 2 000 €
2. Horský bicykel CTM RIDGE PRO 29“ v celkovej hodnote 1 000 €
3. Voucher na firemnú akciu do 100 ľudí od Teambuilding Terchová v celkovej hodnote 350 €
4. Víkendový pobyt pre 2 osoby v SPA Aphrodite Rajecké Teplice v celkovej hodnote 330 €
5. Poukážky na nákup tovaru v hodnote 300 € v sieti TESCO a darčekový kôš
6. Víkendový pobyt pre 2 osoby v Kúpeľoch Lúčky v celkovej hodnote 300 €
7. Víkendový pobyt pre 2 osoby v Chate Jánošík v Terchovej v celkovej hodnote 200 €
8. Darčekový kôš s výrobkami RYBA Žilina v celkovej hodnote 150 €
9. Jednodňový skipas pre 4 osoby do lyžiarskeho strediska Snowparadise Veľká Rača Oščadnica v celkovej hodnote 120 €
10. Dvojdňový skipas pre 2 osoby v lyžiarskom stredisku Kubínska hoľa v celkovej hodnote 114 €
11. Poukážka na nákup tovaru v sieti Kinekus v celkovej hodnote 120 €
12. Celodenný aquaticket do Tatralandie pre 4 osoby v celkovej hodnote 112 €
13. Pobyt na jednu noc pre 2 osoby s raňajkami v Hoteli Boboty *** s neobmedzeným vstupom do hotelového bazéna a jednorazovým vstupom do fínskej sauny v celkovej hodnote 100 €
14. Balíček „Pitný režim“ od Pepsi v celkovej hodnote 100 €
15. Balíček „Pitný režim“ od Pepsi v celkovej hodnote 100 €
16. 8-hodinový skipas pre 1 osobu do lyžiarskeho strediska Vrátna - Paseky v celkovej hodnote 53 €
17. Adrenalínové zážitky na Kubínskej holi pre 2 osoby (2x vývoz lanovkou hore + 1x zjazd na kolobežke + 1x zjazd na trojkolke) v celkovej hodnote 36 €
18. Rodinný vstup (2 dospelí + 2 deti) na 3 hodiny do AquaRelax Dolný Kubín v celkovej hodnote 35 €
19. Darčekový balíček od Žilinský turistický kraj
20. Darčekový balíček od Žilinský turistický kraj

6. Žrebovanie výhier
Záverečné žrebovanie výhier sa uskutoční najneskôr do 30.10.2020 zo súťažných kariet zaslaných na adresu turistického informačného centra a súťažných kariet vhodených do súťažného boxu. Do žrebovania budú zaradené len platné súťažné karty, t.j. súťažné karty, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v bode 4. týchto pravidiel. Zoznam výhercov bude zverejnený na stránkach www.spoznajkraj.sk; www.zilinskyturistickykraj.skwww.terchova.uteczmesta.eu od 15.11.2020 v anonymizovanej podobe, t.j. s uvedením mena a prvého písmena priezviska.
Priebeh a platnosť žrebovania budú osvedčené notárom vo forme notárskej zápisnice o priebehu žrebovania. O svojej výhre bude súťažiaci vyrozumený prostredníctvom emailovej správy zaslanej na emailovú adresu uvedenú na súťažnej karte do 5 pracovných dní. Ak nesplní výherca včas a riadne podmienky súťaže uvedené v týchto pravidlách súťaže, bude takýto výherca zo súťaže vylúčený, jeho nárok na výhru zaniká a výhra pripadá náhradníkovi. Náhradník bude vyžrebovaný len na hlavnú cenu a stane sa jej výhercom len v prípade, ak sa nebude možné skontaktovať s výhercom hlavnej výhry.

7. Účastníci
Účastníci tejto súťaže sa jej zúčastňujú s vedomím, že nemôžu požadovať výhru v inom rozsahu, okrem rozsahu, aký určí Usporiadateľ. Účastníci tejto súťaže sú si súčasne vedomí toho, že v zmysle § 845 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení nemožno výhry vymáhať a to ani prostredníctvom súdu.

8. Chyby a poškodenia
V prípade tlačovej chyby, inej chyby alebo poškodenia informačných materiálov o tejto súťaži Usporiadateľ za toto nenesie zodpovednosť.

9. Odovzdanie výhier
Výhry budú odovzdané len tým výhercom súťaže, ktorí dodržia pravidlá tejto súťaže, splnia podmienky v nich stanovené a ich nárok bude Usporiadateľom potvrdený. V prípade sporu o platnosti nároku na výhru vloženú do tejto súťaže, je rozhodujúce rozhodnutie Usporiadateľa.

Výhry budú odovzdané jednotlivým výhercom osobne a to na adrese usporiadateľa Krajská organizácia cestovného ruchu Žilinský turistický kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina. Termín odovzdania bude spresnený po dohode usporiadateľa s výhercom. O svojej výhre bude súťažiaci vyrozumený prostredníctvom emailovej správy zaslanej na emailovú adresu uvedenú na súťažnej karte do 5 pracovných dní, prípadne telefonicky. V prípade, že výherca nezareaguje do 30 dní od oznámenia výhry alebo nebude výherca komunikovať výhra prepadá naspäť vyhlasovateľovi. Pri odovzdaní výhier zo záverečného žrebovania bude s príslušným výhercom spísaný Preberací protokol, na ktorom výherca svojím podpisom potvrdí prevzatie výhry, ktorú získal v záverečnom žrebovaní.
Výhry nie je možné reklamovať, ani meniť ich typy či prevedenie. Na výhru nevzniká právny nárok vymáhateľný súdnou cestou. Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou

10. Daň z výhry
Ak hodnota výhry presiahne 350 Eur vrátane vykalkulovanej dane z príjmov, je výherca povinný zdaniť výhru v zmysle § 8 zákona č. 595/2003 Z.z. v platnom znení ako ostatný príjem v daňovom priznaní do 31. marca nasledujúceho roku po obdržaní výhry. Usporiadateľ, ako organizátor súťaže má povinnosť v zmysle § 8 ods. 10 cit. zákona oznámiť výhercovi hodnotu výhry alebo ceny (s DPH), ktorou je obstarávacia cena alebo vlastné náklady usporiadateľa alebo poskytovateľa výhry.

11. Zásady spracovania osobných údajov
Súťažiaci, po vyplnení svojich osobných údajov a svojím podpisom na karte, ktorú obdrží v zmysle bodu 4 týchto oficiálnych pravidiel súťaže berie na vedomie, že poskytnutím svojich osobných údajov na karte sa zapája do súťaže „Spoznaj kraj“ ako aj to, že jeho osobné údaje budú spracúvané za účelom zabezpečenia priebehu súťaže, že právnym základom ich spracúvania je predzmluvný vzťah a v prípade výhry zmluvný vzťah. Zároveň svojím podpisom na karte súťažiaci prehlasuje, že sa pred zapojením do súťaže oboznámil s nasledovnými informáciami o spracúvaní jeho osobných údajov, ako aj s nasledovnými jeho právami v zmysle platných právnych predpisov:

Podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov organizátor súťaže informuje účastníka súťaže ako dotknutú osobu v súlade so zásadami ochrany osobných údajov nasledovne:

Prevádzkovateľ osobných údajov:
Krajská organizácia cestovného ruchu Žilinský turistický kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, zapísaná v Registri organizácií cestovného ruchu vedenom Ministerstvom dopravy a výstavy Slovenskej republiky, sekcia cestovného ruchu; číslo spisu:10433/2012/SCR

Zodpovedná osoba – kontakt:
+42141 5032356

Účel spracúvania osobných údajov:
Účasť v súťaži; poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou je požiadavkou, ktorá je nevyhnutná pre účely identifikovania výhercu súťaže a odovzdania výhry

Právny základ spracúvania osobných údajov:
Predzmluvný vzťah s dotknutou osobou podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Právny základ výhercov súťaže:
Uzavretie zmluvy s dotknutou osobou podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov Kategórie osobných údajov:
Meno, priezvisko, bydlisko alebo adresa na doručovanie, e-mail, telefónne číslo

Doba uchovávania osobných údajov:
Po uplynutí súťaže, t.j. po odovzdaní všetkých výhier, najneskôr do 31.12.2020. Osobné údaje výhercov súťaže budú uchovávané pre účely daňové, účtovné a registratúrne v zmysle platných právnych predpisov.

Práva účastníka súťaže v postavení dotknutej osoby:
- Účastník má právo požadovať od prevádzkovateľa informácie týkajúce sa jeho osobných údajov. Údaje sa poskytujú bezplatne elektronicky pokiaľ účastník nepožiada o iný spôsob; prevádzkovateľ môže účtovať za ďalšie kópie primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.
- Účastník má právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, právo na obmedzenie spracúvania údajov, ako aj právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov pokiaľ to neodporuje účelu ich spracúvania a platným právnym predpisom
- Účastník má právo kedykoľvek získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, a ktoré poskytol prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a ma právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.
- Účastník má právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné, pričom toto právo nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.
- Účastník má právo, ak sa osobné údaje spracovávajú na účely priameho marketingu, kedykoľvek namietať proti spracovávaniu osobných údajov, ktoré sa ho týka, na účely takéhoto marketingu.
- Účastník môže podať podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, ak má za to, že došlo spracúvaním údajov k porušeniu práv účastníka na:

Úrad na ochranu osobných údajov
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
tel.: +421 /2/ 3231 32220
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

12. Umiestnenie pravidiel
Tieto oficiálne pravidlá súťaže sú účastníkom k dispozícií v pokladniach zapojených subjektov do súťaže a zároveň sú uverejnené na www.spoznajkraj.sk; www.zilinskyturistickykraj.sk a www.terchova.uteczmesta.eu. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto pravidiel. Účasťou v tejto súťaži vyjadrujú jej účastníci súhlas s pravidlami tejto súťaže a s ich záväznosťou.

V Žiline, dňa 20.6.2020